Latest

ผลงานของร้านบายศรีไทย ออกแบบความคิดริเริ่ม ประยุกต์ผลผลิตจากวัสดุจากธรรมชาติ ใบตอง ฐานไม้โสน ผักตบชวา ใบตาลลาย ใบเตย เปลือกข้าวโพด เพื่อประกอบงานศิลปในการทำกระทง อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม รักษาแม่น้ำลำคลอง ในการใช้วัสดุธรรมชาติต่างๆ มาทำกระทง เนื่องในวันลอยกระทง

สนใจสั่งบายศรี พานพุม อุปกรณ์ทำบายศรี สามารถติดต่อได้ที่เบอร์ โทร 083 600 8061
Read More
COPYRIGHT © 2014 บายศรีไทย